Pamokų laikas

08:00-08:45
08:55-09:40
09:45-10:30
10:50-11:35
11:55-12:40
12:45-13:30
13:35-14:20

Šiuo metu lankosi

Mes turime 5 svečius online

www.padoviniomokykla.lt, Powered by Joomla!
Priėmimo tvarka

Priėmimo į mokyklą sąlygos

1. Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą:

1.1. į pradinio ugdymo pirmąją klasę priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai;

1.2. atskirais atvejais gali būti priimamas ir anksčiau nei jam tais metais sueis 7 metai, jeigu yra pakankamai šiai programai subrendęs. Vaiko brandumą šiai programai nustato Pedagogines psichologines tarnybos darbuotojai;

1.3. asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ugdymo programą, Mokyklos direktoriui pateikia prašymą, medicininę pažymą ir gimimo liudijimą.

2. Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą:

2.1. Asmuo pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia prašymą, pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

2.2. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikęs pažymą apie adaptuotos pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.

2.3. Mokinys, nebaigęs pradinio ar pagrindinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje;

2.4. Mokykla su visais naujai priimtais mokiniais pasirašo mokymo sutartis:

2.4.1.  Vaiko iki 14 metų mokymo sutartį jo vardu pasirašo tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesais;

2.4.2. Vaikas nuo 14 iki 16 m. mokymo sutartį pasirašo turėdamas tėvų (rūpintojų) sutikimą;

2.4.3. Sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimas, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai;

2.4.4. Sutarties vykdymas mokykloje prasideda nuo pirmos mokymosi dienos;

2.4.5. Sutartis registruojama mokykloje;

2.4.6. Mokykloje naudojamos sutarties formos patvirtintos mokyklos direktoriaus įsakymu.

2.4.7. Mokinys jei jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, apsvarsčius Mokyklos taryboje ir suderinus su vaikų teisių apsaugos skyriumi, gali būti pašalintas iš mokyklos. Šiuo atveju mokykla nutraukia sutartį su mokiniu.

3. Teikiamos mokamos paslaugos:

3.1. Mokykla jokių mokamų paslaugų neteikia.

 

Apklausa

Man svarbiausia turėti
 

Mūsų draugai

 

sg-logo

 

emokykla

 

gyvuliai
 

logo_tukst_vaikai

 

 Be patyciu

 

 

www.padoviniomokykla.lt - 2011