Pamokų laikas

08:00-08:45
08:55-09:40
09:45-10:30
10:50-11:35
11:55-12:40
12:45-13:30
13:35-14:20

Šiuo metu lankosi

Mes turime 15 svečius online

www.padoviniomokykla.lt, Powered by Joomla!
Mokinio elgesio taisyklės

 

PATVIRTINTA

Marijampolės sav.

Padovinio pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 3 d.

įsakymu Nr.V-136

MARIJAMPOLĖS SAV. PADOVINIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Kiekvienas žmogus, gyvendamas visuomenėje, privalo laikytis tam tikrų bendravimo normų, kurios yra privalomos, tai – įstatymai.

Žmogaus gyvenime egzistuoja ir taisyklės, kurios gali būti nerašytos ir užrašytos. Jų laikymasis kiekvienam padeda sėkmingai bendrauti kolektyve, siekti užsibrėžtų tikslų ir sugyventi su savimi ir aplinkui esančiais, jaustis saugiai.
Neužmiršk, kad:
Mokinys – tai žmogus, besimokantis mokykloje, siekiantis įgyti žinių ir kitų gebėjimų, reikalingų ateičiai.
Mokytojas – tai žmogus, padedantis Tau ugdytis, norintis suteikti Tau žinių ir kitokios patirties, reikalingos Tavo tolimesniame gyvenime. Mokyklos darbuotojas – tai žmogus, kurio dėka mokykloje Tu esi saugus, sotus ir mokaisi švarioje aplinkoje.

Jei Tu esi Padovinio pagrindinės mokyklos mokinys,
ŠIOS TAISYKLĖS TAU PRIVALOMOS!

1. PAMOKOS:

1.1. Į pamokas ateik laiku ir nevėluok.
1.2. Prieš pamokas pasikabink striukę, paltą rūbinėje.
1.3. Nebėgiok iš pamokų.
1.4. Nepraleisk pamokų be priežasties. Pamokų praleidimo priežastis patvirtinančius dokumentus klasės vadovui pateik ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atvykimo į mokyklą dienos.
1.5. Atsinešk į mokyklą vadovėlius, sąsiuvinius ir kitas priemones, reikalingas tos dienos pamokoms.

1.4. Pamokos metu išeiti iš klasės galima tik leidus mokytojui.
1.5.
Pamokų metu išjunk mobilųjį telefoną. Pamokoje, mokytojui leidus, mokymo tikslams galima naudotis mobiliaisiais telefonais, mp3 grotuvais, Ipad, Ipod ir panašiomis ryšio priemonėmis.
1.6. Užsiimti pašaliniais darbais pamokoje draudžiama.

1.7. Nesinešk į mokyklą daiktų, nereikalingų mokomiesiems užsiėmimams.
1.8. Visada būk pasiruošęs pamokai, atlikęs namų darbus. Jei nepasiruošei pamokai dėl svarbios priežasties, pranešk apie tai mokytojui prieš pamoką, o vėliau atsiskaityk.
1.9. Pamokų metu būk drausmingas, kultūringas, žingeidus, netrukdyk draugams ir mokytojui.

1.10. Laikykis asmens higienos reikalavimų, saugok savo ir kitų sveikatą.

1.11. Atsakingai elkis virtualioje erdvėje, gerbk savo ir kitų privatumą bei teises.

2. PERTRAUKOS:

2.1. Per pertraukas išeik iš kabineto, leisk budintiems mokiniams ar mokytojui jį išvėdinti.
2.2. Pertraukų metu nebėgiok, nesistumdyk, nerėkauk, saugok savo ir kitų sveikatą.
2.3. Nevartok necenzūrinių žodžių ir gestų.

3. TARPUSAVIO SANTYKIAI:

3.1. Būk draugiškas su visais mokyklos mokiniais.
3.2. Iškilusias problemas spręsk taikiai, nenaudodamas smurto, psichologinio spaudimo ir kitų netinkamų būdų.
3.3. Nežemink mokyklos mokinių ir nesityčiok iš jų dėl aprangos, šukuosenos ir kitų dalykų.
3.4. Neskriausk ir nestumdyk klasės draugų ir kitų mokinių.
3.5. Gerbk mokytojus, neatsikalbinėk.
3.6. Vykdyk Tau paskirtus įpareigojimus ir prisiimtus įsipareigojimus.

3.7. Būk mandagus su visais mokyklos darbuotojais, gerbk jų darbą.

3.8. Laikykis bibliotekos naudojimosi taisyklių.

3.9. Nesivesk į mokyklą svetimų žmonių. Pašalinių asmenų buvimas mokykloje yra draudžiamas.
3.10. Mokyklos svečius sutik mandagiai ir kultūringai, taip pat elkis ir pats būdamas svečiuose.

4. ELGESYS RENGINIUOSE:

4.1. Būk drausmingas ir kultūringas renginių, vykstančių mokykloje ar kitur, metu.
4.2. Nesėdėk renginyje su striuke. Palik striukę rūbinėje.
4.3. Renginio metu nevaikščiok, neplepėk, nekelk kitokio nereikalingo triukšmo.
4.4. Visada sulauk renginio pabaigos. Ypač nemandagu išeiti renginiui nepasibaigus.
4.5. Renginio metu privalu išjungti mobilųjį telefoną.

5. MOKYKLOS TURTAS IR APLINKA:

5.1. Nerūkyk, nevartok, neplatink, nepardavinėk narkotinių, psichotropinių ir kitų kenksmingų medžiagų mokyklos teritorijoje ir už jos ribų.
5.2. Nešiukšlink mokykloje, jos kieme, stadione ir visoje aplinkoje.
5.3. Saugok ir nelaužyk mokyklos teritorijoje augančių ir auginamų želdinių ir lauko inventoriaus (suolelių, krepšinio stovų ir kt.).
5.4. Saugok mokyklos turtą ir nerašinėk ant sienų ir suolų.
5.5. Būk atsakingas už savo darbo vietą. Palik ją tvarkingą.
5.6. Tausok vadovėlius ir kitas mokyklos knygas. Į biblioteką jas grąžink tvarkingas.

6. PAGYRIMAI IR NUOBAUDOS:

Žinok, kad:
6.1. Už labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvumą, pasiekimus konkursuose, olimpiadose ir pavyzdingą lankomumą mokyklos administracija pagirs ir paskatins Tave padėkomis ir/ar daiktiniais apdovanojimais.
6.2. Už mokyklos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą, nuolatinį ir piktybinį jų pažeidinėjimą Tau bus taikomos įvairios nuobaudos:
• Įspėjimas
• Pastaba
• Papeikimas
• Griežtas papeikimas
• Šalinimas iš mokyklos.
6.3. Už netinkamą elgesį, pamokų praleidinėjimą be priežasties į mokyklą bus kviečiami Tavo tėvai (globėjai) ir Tavo elgesys bus svarstomas Vaiko gerovės komisijoje.

7. AUKSINĖ TAISYKLĖ:

LAIKYKIS ŠIŲ TAISYKLIŲ IR NETURĖSI PROBLEMŲ!

 

Apklausa

Man svarbiausia turėti
 

Mūsų draugai

 

sg-logo

 

emokykla

 

gyvuliai
 

logo_tukst_vaikai

 

 Be patyciu

 

 

www.padoviniomokykla.lt - 2011