Pamokų laikas

08:00-08:45
08:55-09:40
09:50-10:35
10:55-11:40
12:00-12:45
12:50-13:35
13:40-14:25

Šiuo metu lankosi

Mes turime 13 svečius online

www.padoviniomokykla.lt, Powered by Joomla!
Mokinio elgesio taisyklės

PATVIRTINTA

Padovinio pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2007-10-05

Įsakymu Nr. V-8

 

Mokinių elgesio taisyklės

Moksleivis privalo:

 1. Mokytis iki 16 m. bendrojo lavinimo ar kitokioje formaliojo švietimo sistemos mokykloje.
 2. Gerbti tėvus, vyresniuosius, mokytojus ir kitus bendruomenės narius.
 3. Gerbti savo valstybinę gimtąją kalbą, taip pat kitas kalbas ir kultūras.
 4. Laikytis mokyklos nuostatų, vidaus darbo tvarkos ir mokinių elgesio taisyklių.
 5. Būti drausmingais, lankyti mokyklą, be priežasties nevėluoti ir nepraleidinėti pamokų.
 6. Už praleistas pamokas atsinešti pateisinamą dokumentą (iki 3 dienų teisina tėvai, o daugiau kaip 3 dienas – medikai) ir pateikti klasės auklėtojai.
 7. Nevartoti necenzūrinių žodžių, žargoninių išsireiškimų.
 8. Kultūringai elgtis pertraukų metu.
 9. Palaikyti švarą mokykloje, jos teritorijoje bei viešose vietose.
 10. Nesinešti į mokyklą mokymuisi nereikalingų daiktų: sprogstamų medžiagų, saulėgrąžų, svaigalų, narkotikų, psichotropinių medžiagų, cigarečių.
 11. Kiekvieną dieną nešiotis pažymių knygelę ir, mokytojui paprašius, ją pateikti.
 12. Ateiti į mokyklą tvarkingai ir higieniškai apsirengus; striukes, paltus, lietpalčius ir pan. palikti rūbinėje.

Kasdien persiauti šlepetėmis, batus tvarkingai pasidėti rūbinėje tam skirtoje vietoje.

Šlepetes kasdien nešiotis į namus arba palikti su maišeliu pakabinus rūbinėje.

 1. Aktyviai dalyvauti mokyklos renginiuose: viktorinose, varžybose, šventinėse iškilmėse, konkursuose, olimpiadose ir kt.
 2. Tausoti mokyklos inventorių, mokymo priemones, vadovėlius ir atlyginti nuostolius už sugadintą turtą, materialines vertybes.
 3. Sąžiningai ir stropiai atlikti budinčiojo mokykloje pareigas pagal m-klos vadovų sudarytą grafiką, susipažinti su budėjimo taisyklėmis.

 

Moksleivis turi teisę:


 1. Mokytis pagal savo gebėjimus ir įgyti mokymosi standartus atitinkantį išsilavinimą, sukakus 16 m. apsispręsti dėl tolimesnio mokymosi.
 2. Naudotis mokyklos vadovėliais, biblioteka, kompiuterių klase, sporto sale, kabinetais, mokyklos įranga mokiniams skirtu laiku.
 3. Prašyti papildomos mokytojų pagalbos, atskirus dalykus mokytis papildomai pas kitus mokytojus (korepetitorius).
 4. Dalyvauti mokyklos savivaldoje, būreliuose.
 5. Gauti informaciją apie save, dalyvauti kai svarstomas mokinio elgesys.
 6. Į poilsį, laisvalaikį, atitinkantį mokinių amžių, sveikatą, poreikius.
 7. Gauti specialiąją pedagoginę pagalbą.
 8. Į pagarbų mokytojo elgesį pamokose ir popamokiniuose renginiuose.
 9. Gauti pašalpas, nemokamą maitinimą įstatymų numatyta tvarka.
 10. Naudotis visomis vaiko teisėmis.

 

Mokiniams draudžiama:

 1. Pamokoje trukdyti mokytojui ir klasės draugams.
 2. Ugdymo proceso metu į mokyklą ir jos teritoriją kviesti draugus, pažįstamus ar kt. pašalinius asmenis.
 3. Rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus ir psichotropines medžiagas.
 4. Prekiauti, filmuoti, atsinešti ir turėti literatūros, spaudinių ir kt. leidinių skatinančių smurtą, rasinę nesantaiką bei pornografinio turinio.
 5. Žaisti azartinius žaidimus, nešioti į mokyklą kortas.
 6. Triukšmauti, žaisti žaidimus, sukeliančius pavojų sveikatai ar gyvybei.
 7. Pamokų metu patalpoje sėdėti su galvos apdangalais, paltais, lietpalčiais, striukėmis.
 8. Pamokų ir pertraukų metu smurtauti, savivaliauti, neetiškai elgtis, bėgioti koridoriais, laiptais, šiukšlinti, stumdytis, muštis, vartoti necenzūrinius žodžius, gadinti mokyklos inventorių.
 9. Niokoti mokyklos aplinką.
 10. Valgykloje draudžiama trukdyti valgantiesiems, triukšmauti. Draudžiama pamokose sėdėti su sportine apranga ir avalyne, kuri buvo naudota kūno kultūros pamokoje.
 11. Savavališkai taisyti įrašus įrašytus pažymių knygelėje.
 12. Pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais. Priešingu atveju mokytojas gali paimti telefoną ir grąžinti tik tėvams. Pamokos metu telefonai turi būti išjungti.

 

Mokinių skatinimas:

 1. Už labai gerą elgesį ir mokymąsi.
 2. Už gerus rezultatus konkursuose, olimpiadose, varžybose.
 3. Už stropumą, sąžiningumą, darbštumą, paslaugumą, aktyvią veiklą, naujas iniciatyvas.
 4. Už taurius, dvasinius poelgius.
 5. Už ryškesnę pažangą moksle, elgesyje, kitoje veikloje.
 6. Skatinimo priemonės:

įrašas pažymių knygelėje;

pagyrimas, viešas pagyrimas;

padėka mokiniui ir jo tėvams;

apdovanojimai (padėkos raštais, diplomais, dovanomis, prizais, kelionėmis ir kt.);

atminimo dovanėlėmis;

pagyrimo raštais už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį, aktyvų dalyvavimą mokyklos gyvenime;

pagyrimas skelbimų lentoje.

 

Mokinių drausminimo priemonės:

 1. Pokalbis.
 2. Pranešimas tėvams.
 3. Įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas.
 4. Viešas svarstymas (klasės kolektyve, mokinių taryboje, mokyklos ir mokytojų tarybose surašant svarstymo aktą.
 5. Pranešimas policijai ir kt. tvarkos palaikymo institucijoms.
 6. Šalinimas iš mokyklos.

7. Sulaukus 16 m. siūloma kita mokymosi ir veiklos forma.

 

Apklausa

Man svarbiausia turėti
 

Mūsų draugai

 

sg-logo

 

emokykla

 

gyvuliai
 

logo_tukst_vaikai

 

 Be patyciu

 

 

www.padoviniomokykla.lt - 2011